Algemene voorwaarden AN Interieur Design

 1. De partijen

Onder de partijen worden verstaan:

 • Opdrachtgever

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan An interieur design opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;

 • An interieur design

An interieur design, gevestigd aan Hasseltsedijk 20, 5258 SK te Berlicum, vertegenwoordigd door A.A.J. Savelkouls.

 1. Definities

Verstaan wordt onder:

 • Opdracht: de overeenkomst die tussen de opdrachtgever en de interieurdesigner tot stand is gekomen.
 • Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die de opdracht aan de interieurdesigner heeft verleend.
 • Project: het geheel van activiteiten gericht op tot stand brengen van datgene wat de opdrachtgever voor ogen heeft.
 • Werk: ontwerpen, schetsen, tekeningen, interieuradvies en dergelijke.
 1. Algemeen
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de opdracht tussen opdrachtgever en An interieur design.
  • Als er een situatie ontstaat die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan moet deze situatie opnieuw beoordeeld worden conform deze ‘algemene voorwaarden’.
  • Van de algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken als dat schriftelijk tussen opdrachtgever en interieurdesigner is overeengekomen.
 1. Opdracht
  • De opdracht omvat datgene wat opdrachtgever en interieurdesigner zijn overeengekomen. Voordat de opdracht tot stand komt, overleggen opdrachtgever en interieurstylist voor zover mogelijk en relevant over:
   • als er relevante wijzigingen optreden in de oorspronkelijke opdracht;
   • als de opdrachtgever wijzigingen of varianten verlangt van werkzaamheden die al zijn goedgekeurd;
   • extra werkzaamheden die tijdens de uitvoering van de opdracht noodzakelijk blijken.
  • De opdracht komt tot stand door de schriftelijke bevestiging ervan door de opdrachtgever.
  • De interieurdesigner bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de opdracht wordt uitgevoerd. Het bepaalde in artikel 7:404 BW wordt uitgesloten.
  • Blijkt het aanstellen van een of meer andere (derden-)adviseurs noodzakelijk voor een goede realisatie van het project, dan gaat de opdrachtgever daartoe pas over na overleg met de interieurdesigner.
  • Wil de opdrachtgever de opdracht annuleren, dan is hij verplicht dit schriftelijk mede te delen aan de interieurdesigner. Partijen treden hierna in overleg om de gevolgen te bespreken. Indien de interieurdesigner hierdoor schade lijdt, dan is de opdrachtgever verplicht deze schade te vergoeden. De interieurdesigner is verplicht de schade zoveel mogelijk te beperken.
 1. Verplichtingen van de interieurdesigner
  • De interieurdesigner is verplicht om alle gegevens van de opdrachtgever vertrouwelijk te behandelen, voor zover de interieurdesigner weet of kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn.
  • De interieurdesigner draagt zorg dat de persoonlijke informatie die opdrachtgever verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Dit gebeurt volledig in overeenstemming met de eisen van de Algemene Vordering Gegevensbescherming (AVG).
  • De interieurdesigner houdt de opdrachtgever op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden, voor zover noodzakelijk.
  • De interieurdesigner houdt bij het uitvoeren van de opdracht rekening met relevante en wettelijke regelingen, alsmede beroeps- en gedragsregels.
  • De interieurdesigner deelt aan de opdrachtgever mede welke persoon of personen bevoegd zijn de interieurdesigner te vertegenwoordigen of werkzaamheden uit te voeren omdat dit wenselijk is voor een optimale uitvoering van de opdracht.
 1. Verplichtingen van de opdrachtgever
  • De opdrachtgever is verplicht om alle gegevens van de interieurstylist vertrouwelijk te behandelen, voor zover de opdrachtgever weet of kan behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn.
  • De opdrachtgever zal alle documenten die de interieurdesigner produceert tijdig beoordelen en controleren op juistheid.
  • De opdrachtgever is verplicht de interieurdesigner te waarschuwen als hij in de adviezen een tekortkoming heeft geconstateerd of zich daarvan bewust moet zijn geweest. Deze tekortkoming dient spoedig of uiterlijk binnen 10 werkdagen na ontvangst van de adviezen door opdrachtgever aangesteld te zijn.
  • De opdrachtgever verricht de aan de interieurdesigner verschuldigde betalingen uiterlijk op de overeengekomen dan wel aangegeven tijdstippen.
  • De opdrachtgever blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor de keuzes en toepassingen van het door de interieurdesigner gegeven advies.
 1. Aansprakelijkheid
  • De interieurdesigner is tegenover de opdrachtgever aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever direct lijdt als: a) er sprake is van een toerekenbare tekortkoming en b) de opdrachtgever de interieurdesigner schriftelijk aansprakelijk heeft gesteld en c) de interieurstylist de gevolgen van de tekortkoming niet of tijdig heeft hersteld.
  • Tot de directe schade behoren in geen geval: bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en winstderving, extra kosten voor de realisatie van het werk ter zake waarvan de opdracht werd verstrekt die in de kosten zouden zijn begrepen indien de opdracht van de aanvang af goed zou zijn uitgevoerd.
  • Is de interieurstylist volgens artikel 7.1 aansprakelijk, dan dient de directe schade die de opdrachtgever heeft geleden te worden vergoed.
  • De aansprakelijkheid van An interieur design, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
  • Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van An interieur design beperkt tot éénmaal de factuurwaarde van de opdracht (inclusief btw) althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  • De aanklacht van de opdrachtgever op grond van een toerekenbare tekortkoming van de interieurdesigner, wordt niet in behandeling genomen indien de opdrachtgever de interieurdesigner niet met bekwame spoed schriftelijke aansprakelijk heeft gesteld nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten behoren ontdekken.
  • An interieur design is nimmer aansprakelijk voor vervolgschade.
 1. Overmacht
  • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop An interieur design geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor An interieur design niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
  • Tijdens overmacht worden de verplichtingen van An interieur design opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen niet mogelijk zijn, langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
  • Indien An interieur design bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever verplicht deze factuur te voldoen.
 1. Honorarium
  • Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een honorarium overeenkomen. Het honorarium is inclusief BTW.
  • Het honorarium wordt vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van An interieur design geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
  • Noodzakelijke reiskosten worden naast het honorarium afzonderlijk in rekening gebracht.
 1. Betaling
  • Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient uitgevoerd te worden binnen 14 dagen na de factuurdatum door middel van overmaking van het factuurbedrag naar de betreffende rekening van An interieur design zoals vermeld staat in de factuur.
  • Is de opdrachtgever in verzuim dan is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 2%. Bij het in gebreke blijven zijn alle hieruit voortvloeiende incassokosten voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten zijn gelijk aan het incassotarief opgesteld voor de Orde van advocaten. Wanneer An interieur design evenwel aantoont dat deze ter inning van zijn vorderingen hogere kosten heeft moeten maken welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan komen ook deze kosten voor vergoeding door de opdrachtgever in aanmerking.
  • In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van An interieur design en de verplichtingen van de opdrachtgever naar An interieur design onmiddellijk opeisbaar zijn.
  • Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen, die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
  • De eigendom der goederen en rechten blijft aan STIJLIDEE en gaat eerst, voor zover bedongen, over op de Opdrachtgever op de dag waarop deze de verschuldigde hoofdsom, renten, kosten en schadevergoeding ter zake van de geleverde goederen, waaronder begrepen die van voorafgaande leveringen, zal hebben voldaan.
  • Voor opdrachten, welke een lange bewerkingstijd vereisen kan deelbetaling worden verlangd. Deze deelbetalingen dienen vooraf te worden overeengekomen.
  • Iedere deellevering waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een opdracht, kan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
  • Wanneer An interieur design al werkzaamheden met betrekking tot de opdracht heeft verricht en opdrachtgever een verstrekte opdracht herroept, dient deze het gehele honorarium dat An interieur design zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt, te voldoen.
  • Wanneer er sprake is van zijn wil onafhankelijke omstandigheden of bepaalde gedragingen of handelingen aan de zijde van de Opdrachtgever waardoor van An interieur design redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij de opdracht verder vervult, heeft An interieur design het recht deze opdracht neer te leggen. In dit geval heeft zij recht op het honorarium voor tot op dat moment verrichtte arbeid en op vergoeding van tot op dat moment gemaakte kosten en is zij verplicht de bereikte resultaten ter beschikking te stellen.
 1. Geheimhouding
  • Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bronnen hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 1. Intellectuele eigendom
  • An interieur design behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
  • Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die hem door of vanwege de Opdrachtgever zijn toevertrouwd, moet An interieur design dezelfde zorg aanwenden die hij dienaangaande omtrent zijn eigen zaken aanwendt.
  • Onverminderd het in het vorige lid en elders in deze voorwaarden bepaalde, draagt de opdrachtgever het risico voor bedoelde zaken. Indien hij bedoeld risico gedekt wil zien, dient hij voor eigen rekening voor verzekering zorg te dragen.
  • Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model ten aanzien van het voorlopige en definitieve (interieur)adviesplan komen toe aan opdrachtgever.
 1. Ontbinding van de overeenkomst
  • De vorderingen van An interieur design op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
  • Na het sluiten van de overeenkomst aan An interieur design ter kennis gekomen omstandigheden geven An interieur design goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  • Indien An interieur design de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
  • In de genoemde gevallen is An interieur design bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, onverminderd het recht van An interieur design schadevergoeding te vorderen.
 1. Toepasselijk recht
  • Op elke overeenkomst tussen An interieur design en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 1. Wijziging voorwaarden
  • Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met An interieur design.
  • De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.